Venus Stadium blog cover

Bảng giá

1. Thiết kế nội thất

Basic

130.000 VND/M²

  Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
  Phối cảnh 3D chi tiết
  Bản vẽ kỹ thuật thi công
  Hồ sơ định vị trị trí ME
  Triển khai định hướng thiết kế
  Đưa ra mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu về sự đổi mới không gian của khách hàng
  Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
  Hồ sơ kỹ thuật ME
  Giám sát chất lượng bản vẽ
  Bóc tách khối lượng triển khai

Standard

190.000 VND/M²

  Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
  Triển khai định hướng thiết kế
  Phối cảnh 3D chi tiết
  Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
  Bản vẽ kỹ thuật thi công
  Hồ sơ định vị vị trí ME
  Hồ sơ kỹ thuật ME
  Giám sát chất lượng bản vẽ
  Đưa ra mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu về sự đổi mới không gian của khách hàng
  Bóc tách khối lượng triển khai

Premium

275.000 VND/M²

  Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
  Triển khai định hướng thiết kế
  Đưa ra mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu về sự đổi mới không gian của khách hàng
  Phối cảnh 3D chi tiết
  Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
  Bản vẽ kỹ thuật thi công
  Hồ sơ định vị vị trí ME
  Hồ sơ kỹ thuật ME
  Giám sát chất lượng

II. Thiết kế kiến trúc

Standard

100.000 VND/M²

  Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
  Triển khai định hướng thiết kế
  Phối cảnh 3D chi tiết
  Tư vấn lựa chọn vật liệu và thiết bị nội thất
  Bản vẽ kỹ thuật thi công
  Hồ sơ định vị vị trí ME
  Hồ sơ kỹ thuật ME
  Giám sát chất lượng bản vẽ
  Đưa ra mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu về sự đổi mới không gian của khách hàng
  Bóc tách khối lượng triển khai

Premium

180.000 VND/M²

  Thu thập hồ sơ, tư vấn trực tiếp tại hiện trạng
  Triển khai định hướng thiết kế
  Đưa ra mẫu thiết kế mới đáp ứng nhu cầu về sự đổi mới không gian của khách hàng
  Phối cảnh 3D ngoại thất
  Tư vấn lựa chọn vật liệu
  Bản vẽ kỹ thuật kiến trúc
  Bản vẽ kỹ thuật kết cấu
  Bản vẽ kỹ thuật ME
  Giám sát chất lượng bản vẽ
  Bóc tách khối lượng triển khai